• Godziny otwarcia: 8.00 - 15.00
  • akot@snzoz.lublin.pl

Dzień: 16 listopada 2019

Nabór na specjalizację psychoterapia dzieci i młodzieży – etap I rekrutacja prowadzona przez Wojewodę Lubelskiego

Wojewoda Lubelski, działając na postawie  art. 7 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 786), ogłosił w systemie SMK nabór na specjalizację w dziedzinie psychoterapia dzieci i młodzieży:
ilość wolnych miejsc szkoleniowych – 30
W oparciu o art. 8 ww. ustawy szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 46 pkt 3 ww. ustawy oraz
  2. została zakwalifikowana do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić także osoba, która:


1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 46 pkt 3ww. ustawy, oraz
2) wykonywała co najmniej przez 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia i uzyskała zgodę dyrektora CMKP na odbycie szkolenia specjalizacyjnego, oraz
3) została zakwalifikowana do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.


Wniosek składa się w terminie:
od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia 2019 roku do dnia 15 stycznia 2020 roku.
Do wniosku dołącza się elektroniczną kopię:
1) dyplomu ukończenia studiów wyższych;
2) dokumentu potwierdzającego okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego
3) dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;
4) zgody dyrektora CMKP na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego – w przypadku osoby, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy.

Więcej szczegółów na stronie Wojewody Lubelskiego.

Nabór na specjalizację psychologia kliniczna– etap I rekrutacja prowadzona przez Wojewodę Lubelskiego

Wojewoda Lubelski, działając na postawie  art. 7  ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 786), ogłosił w systemie SMK nabór na specjalizację w dziedzinie psychologia kliniczna.
Ilość wolnych miejsc szkoleniowych – 19
W oparciu o art. 8 ww. ustawy szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 46 pkt 3 ww. ustawy oraz
  2. została zakwalifikowana do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

2. Do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić także osoba, która:

  1. posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 46 pkt 3 ww. ustawy oraz
  2.   wykonywała co najmniej przez 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia i uzyskała zgodę dyrektora CMKP na odbycie szkolenia specjalizacyjnego, oraz
  3. została zakwalifikowana do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wniosek składa się w terminie:
od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia 2019 roku do dnia 15 stycznia 2020 roku.
Do wniosku dołącza się elektroniczną kopię:
1) dyplomu ukończenia studiów wyższych;
2) dokumentu potwierdzającego okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego
3) dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;
4) zgody dyrektora CMKP na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego – w przypadku osoby, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy.