• Godziny otwarcia: 8.00 - 15.00
  • akot@snzoz.lublin.pl

Dzień: 14 listopada 2020

Informacja w sprawie naboru na specjalizację w dziedzinie psychologia kliniczna

Wojewoda Lubelski, działając na postawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1169 ze zm.) ogłosił w systemie SMK nabór na specjalizację w dziedzinie psychologia kliniczna.

Liczba wolnych miejsc szkoleniowych – 5

Jednostka szkoląca: Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie

W oparciu o art. 8 ww. ustawy szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 46 pkt 3 oraz

2) została zakwalifikowana do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

2. Do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić także osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 46 pkt 3 oraz

2) wykonywała co najmniej przez 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia i uzyskała zgodę dyrektora CMKP na odbycie szkolenia specjalizacyjnego, oraz

3) została zakwalifikowana do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wniosek składa się w terminie:

od 15 listopada do 15 grudnia – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od 16 grudnia 2020 roku do 15 stycznia 2021 roku.

Do wniosku dołącza się elektroniczną kopię:

1) dyplomu ukończenia studiów wyższych;

2) dokumentu potwierdzającego okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego;

3) dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;

4) zgody dyrektora CMKP na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego – w przypadku osoby, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1.

Informacje od jednostki szkolącej:

Całościowy koszt 4 letniego szkolenia wynosi 25 000 zł. Zajęcia prowadzone są w trybie dziennym od poniedziałku do czwartku, średnio 1 raz w miesiącu. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną część zajęć odbywa się w trybie zdalnym.