• Godziny otwarcia: 8.00 - 15.00
  • akot@snzoz.lublin.pl

Kategoria: Aktualności

Informacja o wynikach naboru na specjalizację w dziedzinie psychologia kliniczna

Informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego oraz Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego specjalizację rozpoczęło trzy osoby.

Wszystkim Uczestnikom gratulujemy. Jednocześnie przypominamy o obowiązku rozpoczęci szkolenia specjalizacyjnego w terminie 3 miesięcy od daty wskazanej w Elektronicznej Karcie Specjalizacji.

Informacja w sprawie naboru na specjalizację w dziedzinie psychologia kliniczna

Wojewoda Lubelski, działając na postawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1169 ze zm.) ogłosił w systemie SMK nabór na specjalizację w dziedzinie psychologia kliniczna.

Liczba wolnych miejsc szkoleniowych – 5

Jednostka szkoląca: Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie

W oparciu o art. 8 ww. ustawy szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 46 pkt 3 oraz

2) została zakwalifikowana do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

2. Do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić także osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 46 pkt 3 oraz

2) wykonywała co najmniej przez 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia i uzyskała zgodę dyrektora CMKP na odbycie szkolenia specjalizacyjnego, oraz

3) została zakwalifikowana do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wniosek składa się w terminie:

od 15 listopada do 15 grudnia – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od 16 grudnia 2020 roku do 15 stycznia 2021 roku.

Do wniosku dołącza się elektroniczną kopię:

1) dyplomu ukończenia studiów wyższych;

2) dokumentu potwierdzającego okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego;

3) dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;

4) zgody dyrektora CMKP na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego – w przypadku osoby, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1.

Informacje od jednostki szkolącej:

Całościowy koszt 4 letniego szkolenia wynosi 25 000 zł. Zajęcia prowadzone są w trybie dziennym od poniedziałku do czwartku, średnio 1 raz w miesiącu. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną część zajęć odbywa się w trybie zdalnym.

Informacja o rozpoczęciu specjalizacji w dziedzinie psychoterapia dzieci i młodzieży oraz psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji przez Wojewodę Lubelskiego oraz przez Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie informujemy, że do udziału w szkoleniu zakwalifikowano 17 osób w dziedzinie psychologii klinicznej oraz 30 osób w dziedzinie psychoterapia dzieci i młodzieży.

Wszystkim Uczestnikom gratulujemy. Jednocześnie informujemy, że szkolenie specjalizacyjne należy rozpocząć w terminie 3 miesięcy od daty wyznaczonej w Elektronicznej Karcie Specjalizacji.

KOMUNIKAT dla osób, które otrzymały pozytywną decyzję w procesie rekrutacji na specjalizację w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży oraz psychologii klinicznej

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie zwraca się z prośbą o pilny kontakt wszystkie osoby, które otrzymały pozytywną decyzję w procesie rekrutacji prowadzonej przez Wojewodę Lubelskiego na specjalizację w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży oraz psychologii klinicznej w sprawie rozpoczęcia specjalizacji.

Zgłoszenie jest konieczne do kolejnego etapu rekrutacji – kwalifikacji kandydatów do dofinansowania specjalizacji w ramach projektu  Doskonalenie kadr systemu opieki zdrowotnej, oświaty i pomocy społecznej z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, nr POWR.05.04.00-00-0179/19

Nabór na specjalizację psychoterapia dzieci i młodzieży – etap I rekrutacja prowadzona przez Wojewodę Lubelskiego

Wojewoda Lubelski, działając na postawie  art. 7 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 786), ogłosił w systemie SMK nabór na specjalizację w dziedzinie psychoterapia dzieci i młodzieży:
ilość wolnych miejsc szkoleniowych – 30
W oparciu o art. 8 ww. ustawy szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 46 pkt 3 ww. ustawy oraz
  2. została zakwalifikowana do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić także osoba, która:


1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 46 pkt 3ww. ustawy, oraz
2) wykonywała co najmniej przez 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia i uzyskała zgodę dyrektora CMKP na odbycie szkolenia specjalizacyjnego, oraz
3) została zakwalifikowana do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.


Wniosek składa się w terminie:
od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia 2019 roku do dnia 15 stycznia 2020 roku.
Do wniosku dołącza się elektroniczną kopię:
1) dyplomu ukończenia studiów wyższych;
2) dokumentu potwierdzającego okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego
3) dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;
4) zgody dyrektora CMKP na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego – w przypadku osoby, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy.

Więcej szczegółów na stronie Wojewody Lubelskiego.

Nabór na specjalizację psychologia kliniczna– etap I rekrutacja prowadzona przez Wojewodę Lubelskiego

Wojewoda Lubelski, działając na postawie  art. 7  ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 786), ogłosił w systemie SMK nabór na specjalizację w dziedzinie psychologia kliniczna.
Ilość wolnych miejsc szkoleniowych – 19
W oparciu o art. 8 ww. ustawy szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 46 pkt 3 ww. ustawy oraz
  2. została zakwalifikowana do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

2. Do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić także osoba, która:

  1. posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 46 pkt 3 ww. ustawy oraz
  2.   wykonywała co najmniej przez 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia i uzyskała zgodę dyrektora CMKP na odbycie szkolenia specjalizacyjnego, oraz
  3. została zakwalifikowana do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wniosek składa się w terminie:
od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia 2019 roku do dnia 15 stycznia 2020 roku.
Do wniosku dołącza się elektroniczną kopię:
1) dyplomu ukończenia studiów wyższych;
2) dokumentu potwierdzającego okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego
3) dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;
4) zgody dyrektora CMKP na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego – w przypadku osoby, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy.

Informacja w sprawie naboru na specjalizację w dziedzinie psychologia kliniczna

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie ogłasza uruchomienie 19 miejsc szkoleniowych na najbliższe postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie Psychologia kliniczna. Szkolenie będzie dotyczyło psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

Szkolenie realizowane będzie zgodnie z programem specjalizacji zamieszczonym na stronach CMKP (https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-w-ochronie-zdrowia/programy/).

Specjalizacja psychoterapia dzieci i młodzieży – rekrutacja

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie ogłasza uruchomienie 30 miejsc szkoleniowych na najbliższe postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Szkolenie odbędzie się w podejściu psychodynamicznym (wariant A) Szkolenie realizowane będzie zgodnie z programem specjalizacji zamieszczonym na stronach CMKP (https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-w-ochronie-zdrowia/programy/).