• Godziny otwarcia: 8.00 - 15.00
  • akot@snzoz.lublin.pl

O specjalizacji

Psychoterapia dzieci i młodzieży jest nowa dziedziną, w której można uzyskać tytuł specjalisty w ochronie zdrowia. Wprowadzona została rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia ( Dz.U. 2019, poz. 226).

Szkolenie realizowane będzie zgodnie z programem specjalizacji w psychoterapii dzieci i młodzieży i będzie trwało cztery lata.

Szkolenie realizowane w Szpitalu Neuropsychiatryczym w Lublinie odbędzie się w podejściu psychodynamicznym (wariant A).

Szkolenie specjalizacyjne obejmuje dwa bloki: blok podstawowy i blok szczegółowy, na które składa się 8 modułów tematycznych. 2) Moduł I (Wybrane elementy wiedzy medycznej: Psychopatologia, diagnoza nozologiczna i leczenie zaburzeń psychicznych) oraz Moduł II (Podstawy psychoterapii) składają się na BLOK PODSTAWOWY i stanowią bazę nauczania psychoterapii. Mają analogiczny, niezależny od nauczanego podejścia psychoterapeutycznego, zakres nauczanych treści, wymaganych umiejętności praktycznych oraz wymogów godzinowych. 3) Moduł III, IV, V, VI, VII oraz VIII składają się na BLOK SZCZEGÓŁOWY

Część dydaktyczna (moduł I-VI) jest finansowana ze środków unijnych w ramach programu POWER . Natomiast koszty związane z psychoterapią własną lub rozwojem osobistym i staże kierunkowe pokrywane są ze środków własnych Uczestników.

W Module VII w wybranym podejściu psychodynamicznym na psychoterapię własną przewidzianych jest 250 godzin. Staż kierunkowy (Moduł VIII) wynosi 360 godzin.

Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży posiada kwalifikacje umożliwiające:

  • Samodzielną konceptualizację problemu pacjenta z uwzględnieniem kontekstu środowiskowego, w tym rodzinnego, planowanie postepowania prewencyjnego, psychoterapeutycznego i/lub rehabilitacyjnego oraz samodzielną pracę psychoterapeutyczną, w szczególności prowadzenie psychoterapii dzieci, młodzieży oraz ich rodzin.
  • Planowanie strategii ukierunkowanych na redukcję czynników ryzyka rozwoju zaburzeń psychicznych i osobowości, w tym zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego i ich powikłań;
  • Ocenę skuteczności zastosowanych metod postępowania terapeutycznego i/lub rehabilitacyjnego;
  • Profesjonalne współdziałanie w ramach zespołu interdyscyplinarnego i współpracę z psychiatrami, psychiatrami dzieci i młodzieży, neurologami dziecięcymi, psychologami, psychologami klinicznymi, psychologami klinicznymi dzieci i młodzieży, pediatrami, lekarzami rodzinnymi, pedagogami oraz innymi specjalistami;